पर्यटकीय क्षेत्रलाई समेटेर सन्दकपुर गाउँपालिकाले निर्माण गरेको पर्यटकीय मार्ग

पर्यटकीय क्षेत्रलाई समेटेर सन्दकपुर गाउँपालिकाले निर्माण  गरेको पर्यटकीय मार्ग

पर्यटकीय मार्गको नक्सा