देउमाई नगरपालिकाको सूचना..

देउमाई नगरपालिकाको सूचना..

देउमाई नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
मंगलबारे, इलाम


हाटबजार पसल कर, सवारी कर तथा सेवा शुल्क असुली ठेक्काको बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना
(सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति ः २०७६।०३।०५)
यस देऊमाई नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने देऊमाई नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, मंगलबारे इलामले निर्धारण गरेको दररेटमा विभिन्न बस्तुहरुमा लगाइने हाट बजार पसल कर, सवारी कर तथा सेवा शुल्क मिति २०७६ साल श्रावण १ गतेदेखि २०७७ साल आषाढ मसान्तसम्मका लागि ठेक्का दिइने भएकोले इच्छुक ब्यक्ति वा फर्महरूलाई देहायको शर्त बमोजिम हुनेगरी बोलपत्र दिन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
शर्तहरुः
१. बोलपत्र फारामबापत् प्रति फाराम रु. २५०० दुई हजार पाँचसय मात्र (पछि फिर्ता नहुने गरी) यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र)औँ दिनको १ बजेसम्म यस कार्यालयबाट बोलपत्र फाराम खरिद गर्न सकिनेछ ।
२. यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ (पन्ध्र)औँ दिनको २ बजेभित्र कार्यालमा शिलबन्दी बोलपत्र दाखिला गराई सक्नुपर्नेछ र सोही दिनको २ः३० बजे कार्यालयका तथा ठेकेदारको प्रतिनिधीहरुको रोहबरमा बोलपत्र खोलिनेछ ।
३. बोलपत्र शिलबन्दी हुनुपर्नेछ र बाहिरपट्टि बोलपत्र खरिदकर्ताको नाम, ठेगाना र हाटबजार पसल कर, सवारी कर, सेवा शुल्क बोलपत्र भनी लेखेको हुनुपर्नेछ ।
४. ठेक्काको न्यूनतम् अङ्क रु. १७,००,११७।– (रु. सत्र लाख एकसय सत्र मात्र) रहनेछ ।
५. न्यूनतम् अङ्क माथि सबैभन्दा बढी अङ्कलाई स्वीकृत गरिनेछ ।
६. ठेक्का रकम अङ्क र अक्षर दुवैमा लेखिएको हुनुपर्नेछ । अङ्क र अक्षर फरक पर्न गएमा अक्षरमा लेखिएकोलाई मान्यता दिइनछ ।
७. केरमेट भएको अङ्क र अक्षरको मान्यता हुनेछैन, उक्त बोलपत्रउपर कारबाही हुनेछैन ।
८. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने÷नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार नगर कार्यपालिकामा निहीत हुनेछ ।
९. दररेट नगरसभाले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ ।
१०. कबोल गरेको अङ्कको ५ (पाँच) प्रतिशतले हुन आउने रकम नगरपालिकाको नाममा रहेको कृषि विकास बैङ्क धरौटी खाता नं. ०६०११०११५१६०३०४१ खतामा जम्मा गरेको बैङ्क भौचर शिलबन्दी बोलपत्र साथ संलग्न गरी पेश गर्नुपर्नेछ ।
११. कर असुल गर्ने क्षेत्र चमैता, राँके, देउराली, बाघखोर, रक्से, त्रिवेणी (मेची राजमार्गबाहेक) शान्तिडाँडा, धुसेनी, मंगलबारे, गाग्रेभञ्ज्याङ, साङ्रुम्बा ७, ८, ९, जितपुर र सिद्धिथुम्का रहनेछन् ।
१२. न्यूनतम् अङ्कको पाँच प्रतिशत रकम ठेक्का खोल्नु अगाडि नै बुझाउनु पर्ने तथा उच्चतम् अङ्क बोली ठेक्का सकार नगरे उक्त रकम जफत गरिनेछ ।

सूर्यप्रसाद पोख्रेल
नगर प्रमुख